Przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów /skrót/

Wszystko o ubezpieczeniach auta, problemach z rejestracją, papierami.
Porady prawne związane z autami i nie tylko.

Moderatorzy: jhosef, doggie, VIP

Awatar użytkownika
doggie
V.I.P.
V.I.P.
Posty: 9735
Rejestracja: pt lis 23, 2007 00:13
Lokalizacja: GDA
Auto: 5N2
Silnik: CUWA

Przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów /skrót/

Post autor: doggie » śr wrz 21, 2011 22:24

Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w międzynarodowym prawie publicznym. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp ... cstts.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

(...)

1. DEFINICJE

Do celów niniejszego regulaminu:

1.1. "Kierunkowskaz" oznacza urządzenie montowane w pojeździe silnikowym lub przyczepie, za pomocą którego kierowca sygnalizuje zamiar zmiany kierunku ruchu pojazdu. Niniejszy regulamin ma zastosowanie wyłącznie do zamocowanych na stałe urządzeń emitujących światło migające, którego miganie spowodowane jest przerywanym zasilaniem światła prądem elektrycznym.

1.2. Do niniejszego regulaminu stosuje się definicje zawarte w regulaminie nr 48 oraz w serii poprawek do tego regulaminu obowiązujących w chwili składania wniosku o udzielenie homologacji typu.

1.3. "Kierunkowskazy różnego typu" oznaczają światła, które różnią się między sobą takimi istotnymi cechami, jak:

a) nazwa handlowa lub znak towarowy;

b) właściwości układu optycznego (światłość, kąt rozsyłu światła, kategoria żarówki, moduł źródła światła itp.).

c) kategoria świateł kierunkowskazów;

d) regulator zmiennego natężenia światła, o ile występuje.

Zmiana barwy żarówki lub barwy filtra nie stanowi zmiany typu.

1.4. Odniesienia w niniejszym regulaminie do żarówek wzorcowych oraz do regulaminu nr 37 dotyczą regulaminu nr 37 i serii poprawek do tego regulaminu obowiązujących w chwili składania wniosku o udzielenie homologacji typu.

2. WNIOSEK O UDZIELENIE HOMOLOGACJI

2.1. Wniosek o udzielenie homologacji typu kierunkowskazu składa posiadacz nazwy handlowej lub znaku towarowego lub jego należycie upoważniony przedstawiciel. We wniosku określa się, do jakiej kategorii lub której z kategorii 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 5 lub 6 zgodnie z załącznikiem 1 należy kierunkowskaz, oraz, jeżeli należy on do kategorii 2, czy posiada stałe natężenie światła (kategoria 2a) czy zmienne natężenie światła (kategoria 2b) oraz czy kierunkowskaz może być użyty w zespole dwóch świateł tej samej kategorii. Wnioskodawca określa w nim również, wedle własnego uznania, że urządzenie można montować w pojeździe przy różnych kątach nachylenia osi odniesienia względem płaszczyzn odniesienia pojazdu oraz podłoża, bądź że może ono obracać się wokół swojej osi odniesienia; takie różne warunki montażu określa się w formularzu zawiadomienia.

2.2. Do wniosku dotyczącego każdego typu kierunkowskazu należy dołączyć:

2.2.1. rysunki w trzech egzemplarzach o stopniu szczegółowości umożliwiającym identyfikację typu i kategorii, zawierające geometryczne przedstawienie położenia (położeń), w jakim (jakich) kierunkowskazy można montować w pojeździe; osi obserwacji przyjętej za oś odniesienia w badaniach (kąt poziomy H = 0°, kąt pionowy V = 0°); oraz punktu stanowiącego w badaniach środek odniesienia. Rysunki określają miejsce przeznaczone na umieszczenie numeru homologacji i symboli uzupełniających, w odniesieniu do okręgu znaku homologacji;

2.2.2. krótki opis techniczny określający w szczególności (z wyjątkiem świateł o niewymiennych źródłach światła):

a) kategorię lub kategorie zalecanych żarówek; muszą one należeć do jednej z kategorii wymienionych w regulaminie nr 37 i serii poprawek do tego regulaminu obowiązujących w chwili złożenia wniosku o udzielenie homologacji typu; lub

b) kod identyfikacyjny modułu źródła światła;

2.2.3. w przypadku kierunkowskazu kategorii 2b zwięzły opis regulatora zmiennego natężenia światła, schemat rozmieszczenia i określenie charakterystyki układu zapewniającego dwa poziomy natężenia światła;

2.2.4. w przypadku światła kierunkowskazu kategorii 1, 1a, 1b, 2a i 2b, informacje dotyczące sygnału zgodnie z pkt 6.2.2 poniżej.

2.2.5. dwie próbki; jeżeli urządzenia nie są identyczne ale są symetryczne i odpowiednie do zamocowania jedno po lewej, a drugie po prawej stronie pojazdu, dwie przedstawione próbki mogą być identyczne i przeznaczone do zamontowania wyłącznie po prawej lub wyłącznie po lewej stronie pojazdu.

W przypadku kierunkowskazu kategorii 2b do wniosku należy również dołączyć regulator zmiennego natężenia światła lub generator wytwarzający taki sam sygnał (takie same sygnały).

3. OZNAKOWANIA


Urządzenia przedstawione do homologacji:

3.1. opatrzone są nazwą handlową lub znak towarowy wnioskodawcy; oznakowanie to musi być czytelne i nieusuwalne;

3.2. posiadają czytelne i nieusuwalne oznakowanie określające (nie dotyczy świateł wyposażonych w niewymienne źródła światła):

a) kategorię lub kategorie zalecanych żarówek; lub

b) kod identyfikacyjny modułu źródła światła;

3.3. przewidziano na nich powierzchnię wystarczającą do zamieszczenia oznakowania homologacyjnego oraz dodatkowych symboli, określonych w pkt 4.2 poniżej; powierzchnia ta jest wskazana na rysunkach, o których mowa w pkt 2.2.1 powyżej;

3.4. posiadają, w przypadku świateł wyposażonych w elektroniczne urządzenie sterownicze źródła światła lub regulator zmiennego natężenia światła lub w niewymienne źródła światła lub moduł(-y) źródła światła, oznakowanie określające napięcie znamionowe lub zakres napięć znamionowych oraz maksymalną moc znamionową.

3.5. w przypadku świateł wyposażonych w jeden lub więcej modułów źródła światła na modułach takich muszą być umieszczone:

3.5.1. nazwa handlowa lub znak towarowy wnioskodawcy; oznakowanie to musi być czytelne i nieusuwalne;

3.5.2. kod identyfikacyjny modułu; oznakowanie to musi być czytelne i nieusuwalne. Kod identyfikacyjny składa się z liter początkowych "MD", oznaczających "MODUŁ", po których następuje znak homologacyjny bez okręgu zgodnie z pkt 4.2.1.1 poniżej, oraz, w przypadku zastosowania kilku różniących się modułów źródła światła, dodatkowe symbole lub znaki; kod ten musi być widoczny na rysunkach, o których mowa w pkt 2.2.1 powyżej.

Oznakowanie homologacyjne może różnić się od oznakowania umieszczonego na świetle, w którym stosowany jest dany moduł, natomiast w obydwu przypadkach jest to oznakowanie tego samego wnioskodawcy;

3.5.3. oznakowanie napięcia znamionowego lub zakresu napięcia znamionowego i maksymalnej mocy znamionowej.

3.6. Elektroniczne urządzenie sterownicze źródła światła lub regulator zmiennego natężenia światła, które stanowią element światła, ale nie są umieszczone w jego obudowie, oznakowane są nazwą producenta oraz jego numerem identyfikacyjnym.

4. HOMOLOGACJA

4.1. Przepisy ogólne

4.1.1. Homologacji udziela się, jeżeli obydwa urządzenia zgłoszone do homologacji zgodnie z pkt 2.2.4 powyżej spełniają wymagania niniejszego regulaminu.

4.1.2. W przypadku stwierdzenia, że światła zespolone, połączone lub wzajemnie sprzężone spełniają wymagania kilku regulaminów stanowiących załączniki do Porozumienia z 1958 r., można zastosować jeden międzynarodowy znak homologacji, jednak pod warunkiem że takie światła nie są zespolone, połączone lub wzajemnie sprzężone ze światłem lub światłami niespełniającymi przepisów któregokolwiek z tych regulaminów.

4.1.3. Każdy typ, któremu udzielono homologacji, otrzymuje numer homologacji. Dwie pierwsze cyfry numeru (obecnie 01, odpowiadające serii poprawek 01, które weszły w życie z dniem 27 czerwca 1987 r.) oznaczają serię poprawek uwzględniających najbardziej aktualne ważniejsze zmiany techniczne w niniejszym regulaminie w czasie udzielania homologacji. Ta sama Umawiająca się Strona nie może przydzielić tego samego numeru innemu typowi urządzenia objętego niniejszym regulaminem. Kierunkowskazy różnych kategorii mogą posiadać jeden numer homologacji, jeżeli stanowią jeden zespół.

4.1.4. Zawiadomienie o udzieleniu, rozszerzeniu, odmowie udzielenia lub cofnięciu homologacji lub o ostatecznym zaniechaniu produkcji danego typu urządzenia zgodnie z niniejszym regulaminem przekazuje się stronom Porozumienia z 1958 r. stosującym niniejszy regulamin za pomocą formularza zgodnego ze wzorem przedstawionym w załączniku 2 do niniejszego regulaminu.

4.1.5. Poza oznaczeniami wymienionymi odpowiednio w pkt 3.1 i 3.2 lub 3.4, na każdym urządzeniu zgodnym z typem homologowanym na mocy niniejszego regulaminu umieszcza się na powierzchni określonej w pkt 3.3 powyżej znak homologacji, o którym mowa w pkt 4.2 i 4.3 poniżej.

4.2. Elementy znaku homologacji

Znak homologacji składa się z:

4.2.1. międzynarodowego oznakowania homologacyjnego zawierającego:

4.2.1.1. okrąg otaczający literę "E", po której następuje numer wskazujący kraj, który udzielił homologacji [2];

4.2.1.2. numer homologacji określony w pkt 4.1.3 powyżej.

4.2.2. Następujący dodatkowy symbol (lub symbole):

4.2.2.1. Jeden lub więcej z następujących numerów: 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 5 lub 6, w zależności od tego, czy urządzenie należy do jednej lub wielu kategorii 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 5 lub 6 zgłaszanych do homologacji zgodnie z pkt 2.1;

4.2.2.2. na urządzeniach, które nie mogą być montowane na żadnej stronie pojazdu, poziomą strzałkę pokazującą, w jakiej pozycji urządzenie ma być montowane (strzałka skierowana jest na zewnątrz pojazdu w przypadku urządzeń kategorii 1, 1a, 1b, 2a i 2b oraz do przodu pojazdu w przypadku urządzeń kategorii 3, 4, 5, i 6). Dodatkowo dla urządzeń kategorii 6 oznaczenie "R" lub "L" umieszcza się na urządzeniu wskazując prawą lub lewą stronę pojazdu;

4.2.2.3. na urządzeniach, które mogą być stosowane jako część zespołu dwóch świateł, dodatkowo literę "D" po prawej stronie symbolu wspomnianego w pkt 4.2.2.1;

4.2.2.4. na urządzeniach o zmniejszonym kącie rozsyłu światła zgodnie z pkt 2.1.3 załącznika 4 do niniejszego regulaminu – pionową strzałkę wychodzącą z odcinka poziomego i skierowaną w dół;

4.2.2.5. w pobliżu wyżej wymienionych symboli dodatkowych można umieścić dwie cyfry numeru homologacji oznaczające serię poprawek obowiązujących w chwili udzielania homologacji oraz, jeśli to konieczne, wymaganą strzałkę;

4.2.2.6. znaki i symbole podane w punktach od 4.2.1 do 4.2.2 powyżej powinny być czytelne i nieusuwalne, również po zamontowaniu urządzenia w pojeździe.

4.3. Układ znaku homologacji

4.3.1. Światła niezależne

W załączniku 3 (rysunek 1) do niniejszego regulaminu podano przykładowy układ znaku homologacji z uwzględnieniem symboli dodatkowych, o których mowa powyżej.

Jeżeli różne typy świateł spełniających wymagania kilku regulaminów posiadają tę samą szybę zewnętrzną o takiej samej lub różnej barwie, wystarczy umieścić pojedynczy międzynarodowy znak homologacji składający się okręgu otaczającego literę "E" z następującym po niej numerem wskazującym kraj, który udzielił homologacji oraz numerem homologacji. Taki znak homologacji może być umieszczony w dowolnym miejscu na światłach, pod warunkiem że:

4.3.1.1. Jest widoczny po ich zamontowaniu.

4.3.1.2. Umieszczono symbol identyfikacyjny każdego światła, zgodny z regulaminem, na podstawie którego udzielono homologacji, wraz z odpowiednią serią poprawek uwzględniających najbardziej aktualne w czasie udzielania homologacji ważniejsze zmiany techniczne w regulaminie oraz, w koniecznych przypadkach, wymaganą strzałkę.

4.3.1.3. Wymiary elementów pojedynczego znaku homologacji nie są mniejsze niż minimalne wymiary najmniejszego z poszczególnych znaków wymagane zgodnie z regulaminem, na podstawie którego udzielono homologacji.

4.3.1.4. Obudowa światła zawiera powierzchnię opisaną w pkt 3.3 powyżej i umieszczono na niej znak homologacji dla rzeczywistej (rzeczywistych) funkcji.

4.3.1.5. Rysunek 4 w załączniku 3 do niniejszego regulaminu przedstawia przykłady znaków homologacji z uwzględnieniem symboli dodatkowych, o których mowa powyżej.

4.3.2. Światła zespolone, połączone lub wzajemnie sprzężone

4.3.2.1. W przypadku stwierdzenia, że światła zespolone, połączone lub wzajemnie sprzężone spełniają wymagania kilku regulaminów wystarczy umieścić jeden międzynarodowy znak homologacji składający się z okręgu otaczającego literę "E", po której następuje numer wskazujący kraj, który udzielił homologacji, oraz numeru homologacji. Taki znak homologacji może być umieszczony w dowolnym miejscu na światłach zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych, pod warunkiem że:

4.3.2.1.1. pozostaje on widoczny po zamontowaniu świateł;

4.3.2.1.2. żaden element świateł zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych, który przepuszcza światło, nie może zostać usunięty bez jednoczesnego usunięcia znaku homologacji.

4.3.2.2. Symbol identyfikacyjny każdego światła, zgodny z regulaminem, na podstawie którego udzielono homologacji, wraz z odpowiednią serią poprawek uwzględniających najbardziej aktualne w czasie udzielania homologacji ważniejsze zmiany techniczne w regulaminie oraz, w koniecznych przypadkach, wymaganą strzałkę, umieszcza się:

4.3.2.2.1. na odpowiedniej powierzchni emitującej światło;

4.3.2.2.2. lub w grupie, w taki sposób, aby każde ze świateł zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych mogło zostać jednoznacznie zidentyfikowane.

4.3.2.3. Wymiary elementów takiego pojedynczego znaku homologacji nie mogą być mniejsze niż minimalne wymiary najmniejszego ze znaków indywidualnych wymagane zgodnie z regulaminem, na podstawie którego udzielono homologacji.

4.3.2.4. Każdy typ, któremu udzielono homologacji, otrzymuje numer homologacji. Ta sama Umawiająca się Strona nie może przydzielić tego samego numeru innemu typowi świateł zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych, których dotyczy niniejszy regulamin.

4.3.2.5. Na rysunku 2 w załączniku 3 do niniejszego regulaminu podano przykłady układu znaków homologacji dla świateł zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych wraz ze wszystkimi wyżej wymienionymi symbolami dodatkowymi.

4.3.3. Światła wzajemnie sprzężone z innymi światłami, których szyba może być wykorzystywana także w innych typach reflektorów

Zastosowanie mają przepisy określone w pkt 4.3.2 powyżej.

4.3.3.1. Ponadto, w przypadku wykorzystywania tej samej szyby, mogą być na niej umieszczone różne znaki homologacji odnoszące się do różnych typów reflektorów lub świateł, pod warunkiem że obudowa reflektora, nawet jeśli jest nierozdzielna z szybą, również posiada powierzchnię opisaną w pkt 3.3. powyżej i umieszczono na niej znaki homologacji właściwe dla realizowanych funkcji.

Jeżeli różne typy reflektorów mają tę samą obudowę, to mogą być na niej umieszczone różne znaki homologacji.

4.3.3.2. Na rysunku 3 w załączniku 3 do niniejszego regulaminu podano przykłady znaków homologacji dla świateł wzajemnie sprzężonych z reflektorem.

4.4. Oznakowanie homologacyjne musi być czytelne i nieusuwalne. Można je umieścić na wewnętrznej lub zewnętrznej części (przezroczystej lub nieprzezroczystej) urządzenia, której nie można oddzielić od przezroczystej części urządzenia emitującego światło. W każdym przypadku oznaczenie musi być widoczne, gdy urządzenie jest zamontowane w pojeździe lub gdy otwarta jest ruchoma część, taka jak pokrywa silnika, pokrywa bagażnika lub drzwi.

5. SPECYFIKACJE OGÓLNE

5.1. Każde dostarczone urządzenie musi spełniać wymagania przedstawione w pkt 6 i 8 poniżej.

5.2. Urządzenia muszą być skonstruowane i wykonane w taki sposób, aby w normalnych warunkach użytkowania, pomimo drgań, którym mogą podlegać, działały w zadowalający sposób i zachowywały właściwości wymagane na podstawie niniejszego regulaminu.

5.3. W przypadku modułów źródła światła należy sprawdzić, czy:

5.3.1. konstrukcja modułu (modułów) źródła światła jest taka, że

a) żadnego modułu źródła światła nie można zamontować w położeniu innym niż przewidziane dla niego położenie prawidłowe, a wymontowanie go możliwe jest wyłącznie przy pomocy narzędzi(-a);

b) w przypadku gdy obudowa urządzenia mieści więcej niż jeden moduł źródła światła, modułów źródła światła o różnych właściwościach nie można stosować wymiennie w obrębie tej samej obudowy światła.

5.3.2. Moduł(-y) źródła światła musi(-szą) być zabezpieczone przed nieuprawnioną manipulacją.

5.4. W przypadku awarii regulatora zmiennego natężenia światła kierunkowskazu kategorii 2b o światłości większej niż maksymalna wartość dla kategorii 2a, wymagania dotyczące stałej światłości dla kategorii 2a powinny być spełnione automatycznie.

5.5. W przypadku żarówek wymiennych:

5.5.1. dopuszcza się stosowanie wszystkich kategorii żarówek homologowanych na podstawie regulaminu nr 37, pod warunkiem że w regulaminie 37 ani serii poprawek do tego regulaminu obowiązujących w chwili składania wniosku o udzielenie homologacji nie wprowadzono żadnych ograniczeń w zakresie ich stosowania.

5.5.2. Urządzenie musi posiadać taką konstrukcję, by żarówki nie można było zamontować w położeniu innym niż prawidłowe.

5.5.3. Oprawka żarówki musi odpowiadać charakterystyce podanej w publikacji IEC 60061. Stosuje się arkusz danych technicznych oprawki właściwy dla kategorii użytej żarówki.

6. NATĘŻENIE EMITOWANEGO ŚWIATŁA

6.1. Natężenie światła wysyłanego przez każde z dwóch dostarczonych urządzeń, w przypadku kierunkowskazów kategorii 1, 1a, 1b, 2a lub 2b w osiach odniesienia, a w przypadku kierunkowskazów kategorii 5 lub 6 w kierunku A zgodnie z załącznikiem 1, nie może wynosić mniej niż światłość minimalna i więcej niż światłość maksymalna określone poniżej:

Kategoria kierunkowskazu | Światłość minimalna w cd | Światłość maksymalna, w cd, jeżeli stosuje się |

Światło pojedyncze | Światło (pojedyncze) opatrzone znakiem "D" (zob. pkt 4.2.2.3) |

1 | 175 | 1000 | 500 |

1a | 250 | 1200 | 600 |

1b | 400 | 1200 | 600 |

2a (stałe) | 50 | 500 | 250 |

2b (zmienne) | 50 | 1000 | 500 |

5 | 0,6 | 280 | 140 |

6 | 50 | 280 | 140 |

6.1.1. Dla zespołu dwóch lub więcej świateł kierunkowskazów całkowita światłość nie może przekraczać maksymalnej wartości.

6.1.2. Jeżeli zespół dwóch lub więcej świateł realizujących tę samą funkcję uznaje się za jedno światło, powinien on spełniać wymagania w zakresie:

a) maksymalnej światłości w przypadku włączenia wszystkich świateł (ostatnia kolumna tabeli);

b) światłości minimalnej, jeżeli jedno światło jest niesprawne.

6.2. W przypadku awarii pojedynczego światła kategorii 1, 1a, 1b, 2a i 2b posiadającego więcej niż jedno źródło światła stosuje się następujące przepisy:

6.2.1. zespół źródeł światła, połączonych w taki obwód, że awaria jednego źródła powoduje przerwanie pracy pozostałych, uważa się za jedno źródło światła.

6.2.2. Sygnał wskaźnika kontrolnego opisanego w pkt 6.5.8 regulaminu nr 48 włącza się jeżeli:

a) jedno ze źródeł światła jest niesprawne; lub

b) w przypadku światła przeznaczonego tylko dla dwużarnikowych źródeł światła, światłość w osi odniesienia jest mniejsza niż 50 % światłości minimalnej, lub

c) w wyniku awarii jednego lub więcej źródeł światła światłość w jednym z następujących kierunków jak określono w załączniku 4 do niniejszego regulaminu jest mniejsza niż wymagana światłość minimalna:

(i) H = 0°, V = 0°

(ii) H = 20° na zewnątrz pojazdu, V = + 5°

(iii) H = 10° do wnętrza pojazdu, V = 0°.

6.3. Jeżeli włączone są wszystkie źródła światła, maksymalna światłość określona dla światła pojedynczego może zostać przekroczona, pod warunkiem że światło takie nie posiada znaku "D" i nie została przekroczona maksymalna światłość określona dla zespołu dwóch lub więcej świateł.

6.4. Poza osią odniesienia, wewnątrz pola o kącie określonym na schemacie w załączniku 1 do niniejszego regulaminu, natężenie wysyłanego przez każde z tych dwóch urządzeń światła:

6.4.1. w każdym kierunku odpowiadającym punktom wzorcowego rozkładu światłości zamieszczonego w załączniku 4 do niniejszego regulaminu jest równe co najmniej iloczynowi światłości minimalnej podanej w pkt 6.1 powyżej i wielkości procentowej określonej w wyżej wymienionym rozkładzie dla danego kierunku;

6.4.1.1. W drodze odstępstwa od przepisów pkt 6.4 i 6.4.1, w przypadku kierunkowskazów należących do kategorii 5, do tyłu, wymagana jest minimalna wartość 0,6 cd we wszystkich polach określonych w załączniku 1;

6.4.2. w dowolnym kierunku, z którego światło kierunkowskazu jest widoczne, nie przekracza maksimum określonego w pkt 6.1 powyżej;

6.4.3. Ponadto:

6.4.3.1. w żadnym punkcie pól określonych w schematach w załączniku 1 światłość nie może być mniejsza niż 0,7 cd w przypadku urządzeń kategorii 1b, 0,3 cd dla urządzeń kategorii 1, 1a, 2a, 2b oraz dla urządzeń kategorii 2b w ciągu dnia; nie może być mniejsza niż 0,07 cd dla urządzeń kategorii 2b w nocy;

6.4.3.2. Należy przestrzegać przepisów pkt 2.2 załącznika 4 do niniejszego regulaminu dotyczących miejscowych zmian światłości.

6.5. Zasadniczo pomiaru światłości dokonuje się przy stale włączonym(-ych) źródle(-łach) światła.

Jednak w zależności od konstrukcji urządzenia, np. użycia diod emitujących światło (LED) lub potrzeby zachowania ostrożności w celu uniknięcia przegrzania, zezwala się na dokonanie pomiaru w trybie migania.

W tym celu przełącza się z częstotliwością f = 1,5 ±0,5 Hz przy szerokości impulsu większej niż 0,3 s, dokonując pomiaru przy natężeniu światła wynoszącym 95 % wartości maksymalnej.

W przypadku gdy światło posiada żarówki wymienne, powinny one po włączeniu emitować wzorcowy strumień świetlny. We wszystkich pozostałych przypadkach napięcie wymagane zgodnie z pkt 7.1.1 przy włączaniu narasta i opada w czasie krótszym niż 0,01 s; nie zezwala się na przekroczenie tych wartości.

W przypadku pomiaru w trybie migania podana światłość powinna odpowiadać wartości maksymalnej.

6.6. W przypadku urządzeń kategorii 2b opóźnienie między włączeniem źródła (źródeł) światła, a momentem, w którym natężenie światła zmierzone na osi odniesienia osiąga 90 % wartości zmierzonej zgodnie z pkt 6.3 powyżej, mierzy się dla skrajnych poziomów natężenia światła emitowanego przez kierunkowskaz. Zmierzony czas do osiągnięcia najniższego natężenia światła nie może przekraczać zmierzonego czasu do osiągnięcia najwyższego natężenia światła.

6.7. Regulator zmiennego natężenia światła nie może generować sygnałów powodujących, że światłość:

6.7.1. przekracza zakres określony w pkt 6.1 powyżej; oraz

6.7.2. przekracza wartość maksymalną określoną dla kategorii 2a w pkt 6.1:

a) dla układów uzależnionych tylko od warunków dziennych i nocnych: w warunkach nocnych;

b) dla innych układów: w warunkach odniesienia przedstawionych przez producenta [3].

6.8. Załącznik 4, o którym mowa w pkt 6.2.1 powyżej, przedstawia szczegóły stosowanych metod pomiaru.

7. PROCEDURA BADANIA

7.1. Wszelkich pomiarów, foto- i kolorymetrycznych, dokonuje się:

7.1.1. w przypadku światła wyposażonego w wymienne źródło światła, jeżeli nie jest ono zasilane z elektronicznego urządzenia sterowniczego źródła światła lub regulatora zmiennego natężenia światła, stosując bezbarwną lub barwną żarówką wzorcową kategorii wymaganej dla danego urządzenia, zasilaną napięciem koniecznym do uzyskania wzorcowego strumienia świetlnego wymaganego dla danej kategorii żarówki;

7.1.2. w przypadku światła wyposażonego w niewymienne źródło światła (żarówki i inne) o napięciu odpowiednio 6,75 V, 13,5 V lub 28,0 V.

7.1.3. W przypadku układu z elektronicznym urządzeniem sterowniczym źródła światła lub regulatorem zmiennego natężenia światła stanowiącym element światła [4], podając na wejściu obwodu światła napięcie określone przez producenta lub, jeżeli nie zostało one podane, odpowiednio napięcie 6,75 V, 13,5 V lub 28 V.

7.1.4. W przypadku układu z elektronicznym urządzeniem sterowniczym źródła światła lub regulatorem zmiennego natężenia światła niestanowiącym elementu światła, na wejściu obwodu światła podaje się napięcie określone przez producenta.

7.2. Jednak w przypadku kierunkowskazu kategorii 2b zasilanego za pośrednictwem regulatora zmiennego natężenia światła w celu uzyskania zmiennego natężenie światła, pomiary fotometryczne przeprowadza się zgodnie z opisem wnioskodawcy.

7.3. Laboratorium wykonujące badania homologacyjne wymaga od producenta dostarczenia urządzenia sterowniczego źródła światła lub regulatora zmiennego natężenia światła służących do zasilania źródła światła oraz stosownych funkcji.

7.4. Napięcie doprowadzane do światła zapisuje się w formularzu zawiadomienia stanowiącym załącznik 2 do niniejszego regulaminu.

7.5. Określa się granice powierzchni widocznej w kierunku osi odniesienia kierunkowskazu. Jednak w przypadku kierunkowskazów kategorii 5 i 6 określa się granice powierzchni wysyłającej światło.

8. BARWA EMITOWANEGO ŚWIATŁA

Światło emitowane w obrębie pola rozsyłu światła określonego w pkt 2 załącznika 4 ma barwę pomarańczową. Warunki badania określone są w załączniku 5 do niniejszego regulaminu. Poza tym obszarem nie powinny występować gwałtowne zmiany barwy światła. Powyższe wymagania mają zastosowanie również w obrębie zmiennego natężenia światła emitowanego przez kierunkowskazy kategorii 2b.

9. ZMIANA TYPU KIERUNKOWSKAZU W POJAZDACH SILNIKOWYCH I ICH PRZYCZEPACH I ROZSZERZENIE HOMOLOGACJI

9.1. O każdej zmianie typu kierunkowskazu powiadamia się organ administracji, który udzielił homologacji typu. Organ taki może wówczas:

9.1.1. uznać, że wprowadzone modyfikacje prawdopodobnie nie będą miały istotnego negatywnego skutku, i że w każdym razie urządzenie nadal spełnia wymogi; lub

9.1.2. zażądać kolejnego sprawozdania z badań od upoważnionej placówki technicznej odpowiedzialnej za przeprowadzenie badań.

9.2. Strony Porozumienia stosujące niniejszy regulamin zostaną powiadomione o potwierdzeniu lub odmowie homologacji, z podaniem zmiany, w trybie określonym w pkt 4.1.4 powyżej.

9.3. Właściwy organ udzielający rozszerzenia homologacji, przydziela takiemu rozszerzeniu odpowiedni numer seryjny i powiadamia o nim pozostałe Strony Porozumienia z 1958 r. stosujące niniejszy regulamin za pomocą formularza zawiadomienia zgodnego ze wzorem przedstawionym w załączniku 2 do niniejszego regulaminu.

10. ZGODNOŚĆ PRODUKCJI

Procedury zgodności produkcji muszą być zgodne z procedurami określonymi w aneksie 2 do Porozumienia (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) i spełniać następujące wymagania:

10.1. Kierunkowskazy homologowane na podstawie niniejszego regulaminu są wytwarzane tak, aby były zgodne z homologowanym typem, spełniając warunki określone w pkt 6. i 8 powyżej.

10.2. Wymaga się spełnienia minimalnych wymagań dotyczących procedur kontroli zgodności produkcji, określonych w załączniku 6 do niniejszego regulaminu.

10.3. Wymaga się spełnienia minimalnych wymagań w zakresie pobierania próbek przez inspektora, określonych w załączniku 7 do niniejszego regulaminu.

10.4. Organ, który udzielił homologacji typu może w dowolnym czasie zweryfikować metody kontroli zgodności stosowane w poszczególnych zakładach produkcyjnych. Weryfikacji takich dokonuje się zazwyczaj co dwa lata.

11. SANKCJE Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI PRODUKCJI


11.1. Homologacja udzielona na urządzenie zgodnie z niniejszym regulaminem może zostać cofnięta w razie niespełnienia wymienionych powyżej wymogów.

11.2. Jeżeli Umawiająca się Strona Porozumienia stosująca niniejszy regulamin cofnie uprzednio udzieloną homologację, zobowiązana jest ona bezzwłocznie powiadomić o tym pozostałe Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin, za pomocą formularza zawiadomienia zgodnego ze wzorem przedstawionym w załączniku 2 do niniejszego regulaminu.

12. OSTATECZNE ZANIECHANIE PRODUKCJI

Jeżeli posiadacz homologacji całkowicie zaprzestanie produkcji urządzenia homologowanego zgodnie z niniejszym regulaminem, musi poinformować o tym organ, który udzielił homologacji. Po otrzymaniu stosownego powiadomienia organ ten informuje o tym pozostałe Strony Porozumienia 1958 stosujące niniejszy regulamin, wykorzystując w tym celu formularz zawiadomienia zgodny z wzorem przedstawionym w załączniku 2 do niniejszego regulaminu.

13. NAZWY I ADRESY PLACÓWEK TECHNICZNYCH UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH ORAZ NAZWY I ADRESY ORGANÓW ADMINISTRACJI

Strony Porozumienia z 1958 r. stosujące niniejszy regulamin przekazują Sekretariatowi Organizacji Narodów Zjednoczonych nazwy i adresy placówek technicznych odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań homologacyjnych oraz organów administracyjnych udzielających homologacji, którym należy przesłać wydane w innych krajach formularze poświadczające udzielenie, rozszerzenie, odmowę udzielenia lub cofnięcie homologacji.

14. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

14.1. Począwszy od oficjalnej daty wejścia w życie suplementu 8 do serii poprawek 01, żadna z Umawiających się Stron stosujących niniejszy regulamin nie może odmówić udzielenia homologacji EKG zgodnie z niniejszym regulaminem, zmienionym suplementem 8 do serii poprawek 01.

14.2. Po upływie 24 miesięcy od jego wejścia w życie Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin udzielają homologacji EKG tylko typom kierunkowskazów zgodnym z wymogami niniejszego regulaminu, zmienionego suplementem 8 do serii poprawek 01.

14.3. Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin nie mogą odmówić udzielenia rozszerzenia homologacji na typy pojazdów spełniające wymagania poprzednich serii poprawek do niniejszego regulaminu.

14.4. W czasie 12-miesięcznego okresu następującego po dacie wejścia w życie suplementu 8 do serii poprawek 01 Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin zobowiązane są nadal udzielać homologacji typom kierunkowskazów, które spełniają wymagania niniejszego regulaminu zmienionego poprzednimi seriami zmian.

14.5. Homologacje EKG udzielone zgodnie z niniejszym regulaminem przed upływem 12 miesięcy od daty wejścia w życie suplementu oraz wszelkie udzielone potem rozszerzenia homologacji, w tym zgodnie z poprzednią serią poprawek, pozostają w mocy na czas nieokreślony. Jeżeli typ kierunkowskazu, który otrzymał homologację zgodnie z poprzednimi seriami poprawek, spełnia wymagania niniejszego regulaminu zmienionego suplementem 8 do serii poprawek 01, Umawiająca się Strona, która udzieliła homologacji, powiadamia o tym pozostałe Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin.

14.6. Żadna z Umawiających się Stron stosujących niniejszy regulamin nie może odmówić udzielenia homologacji typu dla kierunkowskazu homologowanego zgodnie z niniejszym regulaminem z uwzględnieniem suplementu 8 do serii poprawek 01.

14.7. Przed upływem 36 miesięcy od wejścia w życie suplementu 8 do serii poprawek 01 do niniejszego regulaminu żadna Umawiająca się Strona stosująca niniejszy regulamin nie może odmówić udzielenia homologacji typu kierunkowskazu homologowanego zgodnie z poprzednią serią poprawek do niniejszego regulaminu.

14.8. Po upływie 36 miesięcy od daty wejścia w życie suplementu 8 do serii poprawek 01 do niniejszego regulaminu, Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin mogą zabronić sprzedaży typu kierunkowskazu, który nie spełnia wymogów suplementu 8 do serii poprawek 01 do niniejszego regulaminu, chyba że dany kierunkowskaz jest przeznaczony jako część zamienna do zamontowania w użytkowanych już pojazdach.

14.9. Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin nadal będą udzielać homologacji kierunkowskazom w oparciu o poprzednie serie poprawek, pod warunkiem że kierunkowskazy są częściami zamiennymi przeznaczonymi do montowania w użytkowanych już pojazdach.

14.10. Począwszy od oficjalnej daty wejścia w życie suplementu 8 do serii poprawek 01, żadna z Umawiających się Stron stosujących niniejszy regulamin nie może zakazać montażu w pojeździe kierunkowskazu homologowanego zgodnie z niniejszym regulaminem, zmienionym suplementem 8 do serii poprawek 01.

14.11. Przez okres 48 miesięcy od daty wejścia w życie suplementu 8 do serii poprawek 01 Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin będą nadal zezwalać na montaż w pojeździe kierunkowskazów homologowanych zgodnie z niniejszym regulaminem zmienionym poprzednimi seriami poprawek.

14.12. Po upływie 48 miesięcy od daty wejścia w życie suplementu 8 do serii poprawek 01 Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin mogą zakazać montażu kierunkowskazu niespełniającego wymogów niniejszego regulaminu zmienionego suplementem 8 do serii poprawek 01 w nowym pojeździe, który krajową homologację typu lub homologację indywidualną uzyskał po upływie więcej niż 24 miesięcy od wejścia w życie suplementu 8 do serii poprawek 01 do niniejszego regulaminu.

14.13. Po upływie 60 miesięcy od daty wejścia w życie suplementu Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin mogą zabronić montowania kierunkowskazu, który nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu zmienionego suplementem 8 do serii poprawek 01, w nowym pojeździe zarejestrowanym po raz pierwszy po upływie więcej niż 60 miesięcy od daty wejścia w życie suplementu 8 do serii poprawek 01 do niniejszego regulaminu.

14.14. Istniejące homologacje świateł kierunkowskazów kategorii 3 i 4 homologowanych zgodnie z niniejszym regulaminem przed wprowadzeniem suplementu 16 do serii poprawek 01 pozostają w mocy na czas nieokreślony.

[1] Zgodnie z definicją zawartą w załączniku 7 do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3) (dokument TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, ostatnio zmieniony poprawką 4).

[2] 1 – Niemcy, 2 – Francja, 3 – Włochy, 4 – Niderlandy, 5 – Szwecja, 6 – Belgia, 7 – Węgry, 8 – Republika Czeska, 9 – Hiszpania, 10 – Serbia, 11 – Zjednoczone Królestwo, 12 – Austria, 13 – Luksemburg, 14 – Szwajcaria, 15 (numer wolny), 16 – Norwegia, 17 – Finlandia, 18 – Dania, 19 – Rumunia, 20 – Polska, 21 – Portugalia, 22 – Federacja Rosyjska, 23 – Grecja, 24 – Irlandia, 25 – Chorwacja, 26 – Słowenia, 27 – Słowacja, 28 – Białoruś, 29 – Estonia, 30 (numer wolny), 31 – Bośnia i Hercegowina, 32 – Łotwa, 33 (numer wolny), 34 – Bułgaria, 35 (numer wolny), 36 – Litwa, 37 – Turcja, 38 (numer wolny), 39 – Azerbejdżan, 40 – Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, 41 (numer wolny), 42 – Wspólnota Europejska (homologacje udzielane są przez jej państwa członkowskie z użyciem właściwych im symboli EKG), 43 – Japonia, 44 (numer wolny), 45– Australia, 46 – Ukraina, 47 – Republika Południowej Afryki, 48 – Nowa Zelandia, 49 – Cypr, 50 – Malta, 51 – Republika Korei, 52 – Malezja, 53 – Tajlandia, 54 i 55 (numery wolne), 56 – Czarnogóra, 57 (numer wolny) oraz 58 – Tunezja. Kolejne numery przydzielane są pozostałym krajom w porządku chronologicznym, zgodnie z ratyfikacją lub przystąpieniem do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, a o przydzielonych w ten sposób numerach powiadamia Umawiające się Strony Porozumienia Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych.

[3] Dobrą widoczność (meteorologiczny zasięg optyczny MOR > 2000 m, zdefiniowany zgodnie z WMO, Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation, Sixth Edition, ISBN: 92-63-16008-2, pkt 1.9.1/1.9.11, Genewa 1996) i czystą szybę.

[4] Do celów niniejszego regulaminu określenie "stanowiący element światła" oznacza element fizycznie wbudowany w obudowę światła lub element zewnętrzny, oddzielny od obudowy światła lub nie, który producent światła dostarcza wraz ze światłem jako część składową systemu światła.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK 1

Kategorie kierunkowskazów: wymagane minimalne kąty rozsyłu światła w przestrzeni dla poszczególnych kategorii kierunkowskazów [1]

We wszystkich przypadkach minimalne pionowe kąty rozsyłu światła kierunkowskazów w przestrzeni wynoszą 15° ponad oraz 15° poniżej płaszczyzny poziomej, z wyjątkiem:

a) świateł kierunkowskazów umieszczonych na wysokości nie większej niż 750 mm ponad podłożem, dla których wynoszą one 15° ponad oraz 5° poniżej płaszczyzny poziomej;

b) świateł kierunkowskazów kategorii 6, dla których wynoszą one 30° ponad oraz 5° poniżej płaszczyzny poziomej

Minimalne kąty widoczności w poziomie

Kierunkowskazy z przodu pojazdu:

Kategoria 1 : przeznaczone do stosowania w odległości nie mniejszej niż 40 mm od reflektora;

Kategoria 1a : przeznaczone do użytku w odległości większej niż 20 mm i mniejszej niż 40 mm od reflektora;

Kategoria 1b : przeznaczone do użytku w odległości mniejszej niż 20 mm od reflektora;

Na płaszczyźnie H i powyżej dla wszystkich świateł. Poniżej płaszczyzny H dla świateł przeznaczonych dla pojazdów kategorii M2, M3, N2 lub N3.

oś odniesienia

kierunek

jazdy

pojazd

+++++ TIFF +++++

Poniżej płaszczyzny H dla pojazdów kategorii M1 i N1.

oś odniesienia

kierunek

jazdy

pojazd

+++++ TIFF +++++

Płaszczyzna H: "płaszczyzna pozioma przechodząca przez środek odniesienia światła"

Kategorie 2a i 2b : kierunkowskazy z tyłu pojazdu

Kategoria 2a : tylne światła kierunkowskazów o stałym natężeniu światła

Kategoria 2b : tylne światła kierunkowskazów o zmiennym natężeniu światła

pojazd

kierunek jazdy

oś odniesienia

+++++ TIFF +++++

Kategorie 5 i 6 : Dodatkowe boczne kierunkowskazy przeznaczone do użycia w pojeździe wyposażonym również w kierunkowskazy kategorii 1, 1a lub 1b i 2a lub 2b

oś odniesienia

kierunek jazdy

pojazd

kierunek A

+++++ TIFF +++++

[1] Kąty ukazane w tych ustawieniach są odpowiednie dla kierunkowskazów montowanych z prawej strony pojazdu. Strzałki na schematach wskazują przód pojazdu.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK 2

ZAWIADOMIENIE

(Maksymalny format: A4 (210 × 297 mm))

+++++ TIFF +++++

[1] | wydane przez: | Nazwa organu administracji: … … … |

dotyczące [2]: UDZIELENIA HOMOLOGACJI

ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI

ODMOWY HOMOLOGACJI

COFNIĘCIA HOMOLOGACJI

OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI

typu kierunkowskazu na podstawie regulaminu nr 6

Nr homologacji: … Rozszerzenie nr: …

1. Nazwa handlowa lub znak towarowy urządzenia: …

2. Nazwa stosowana przez producenta na określenie typu urządzenia: …

3. Nazwa i adres producenta: …

4. Jeśli dotyczy, nazwa i adres przedstawiciela producenta: …

5. Przedstawiono do homologacji w dniu: …

6. Placówka techniczna upoważniona do przeprowadzania badań homologacyjnych: …

7. Data sprawozdania z badań sporządzonego przez placówkę techniczną: …

8. Numer sprawozdania z badań sporządzonego przez placówkę techniczną: …

9. Krótki opis:

Kategoria: 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 5, 6 [2] [3]

Liczba, kategoria i rodzaj źródła (źródeł) światła: …

Napięcie i moc: …

Kod identyfikacyjny modułu źródła światła: …

Wyłącznie w przypadku montażu w pojazdach kategorii M1 lub N1: tak/nie [2]

Wyłącznie w przypadku wysokości montażu nie większej niż 750 mm ponad podłożem: tak/nie [2]

Geometryczne warunki montażu i wszelkie odnośne warianty, o ile istnieją: …

Elektroniczne urządzenie sterownicze źródła światła/regulator zmiennego natężenia światła:

a) stanowi element światła: tak/nie [2]

b) nie stanowi elementu światła tak/nie [2]

Napięcie (napięcia) wejściowe z elektronicznego urządzenia sterowniczego źródła światła/regulatora zmiennego natężenia światła:

Producent i numer identyfikacyjny elektronicznego urządzenia sterowniczego źródła światła/regulatora zmiennego natężenia światła (jeżeli układ sterujący źródłem światła stanowi element światła, nie jest natomiast wbudowany w korpus światła): …

Zmienne natężenie światła: tak/nie [2]

10. Umiejscowienie znaku homologacji:…

11. Powód (powody) rozszerzenia homologacji (jeżeli dotyczy): …

12. Homologacja udzielona/rozszerzona/cofnięta/odmówiono udzielenia homologacji [2]:

13. Miejscowość: …

14. Data: …

15. Podpis: …

16. Wykaz dokumentów przedłożonych organowi administracyjnemu, który udzielił homologacji, stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia i jest dostępny na żądanie.

[1] Numer identyfikacyjny kraju, który udzielił/rozszerzył/odmówił udzielenia/cofnął homologację (zob. przepisy dotyczące homologacji zawarte w regulaminie).

[2] Niepotrzebne skreślić.

[3] w przypadku świateł kierunkowskazów kategorii 1, 1a, 1b, 2a i 2b, informacje dotyczące sygnału zgodnie z pkt 6.2.2.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK 3

UKŁAD ZNAKU HOMOLOGACJI

+++++ TIFF +++++

Urządzeniem opatrzone powyższym znakiem homologacji to urządzenie kategorii 4 (przednie światło kierunkowskazu), któremu udzielono homologacji we Włoszech (E3), pod numerem 216, które może być również użyte w zespole dwóch świateł. Strzałka pozioma wskazuje, w jakim położeniu urządzenie to, w przypadku gdy nie może być zamontowane po dowolnej stronie pojazdu, ma zostać zamontowane. Strzałka wskazuje przód pojazdu. Strzałka pionowa wychodząca z poziomego odcinka i skierowana w dół wskazuje dopuszczalną wysokości montażu tego urządzenia niewiększą niż 750 mm ponad podłożem.

Numer umieszczony blisko symbolu "4D" wskazuje, że homologacji udzielono zgodnie z wymogami regulaminu nr 6 zmienionego serią poprawek 01.

Poniżej pokazano kierunki wskazywane przez strzałki stosowane w znakach homologacji, zgodnie z kategorią urządzenia:

+++++ TIFF +++++

Uwaga: Numer homologacji i dodatkowe symbole umieszcza się w pobliżu okręgu, powyżej lub poniżej litery "E" albo z prawej lub z lewej strony tej litery. Cyfry numeru homologacji muszą znajdować się po tej samej stronie litery "E" oraz muszą być zwrócone w tym samym kierunku. Należy unikać stosowania cyfr rzymskich jako numerów homologacji, aby zapobiec pomyleniu ich z innymi symbolami.

Rysunek 2

Uproszczone oznaczenia świateł zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych, jeżeli co najmniej dwa światła stanowią część tego samego zespołu

Linie pionowe i poziome określają schematycznie kształt urządzenia sygnalizacji świetlnej. Nie stanowią one części znaku homologacji.

WZÓR A

+++++ TIFF +++++

WZÓR B

+++++ TIFF +++++

WZÓR C

+++++ TIFF +++++

Uwaga: Podane powyżej trzy przykłady znaku homologacji (wzory A, B i C) stanowią możliwe warianty oznakowania urządzenia świetlnego, gdy dwa lub więcej świateł stanowi część tego samego zespołu świateł zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych.

Przykłady te wskazują, że urządzenie homologowano w Niderlandach (E4) pod numerem 3333 i obejmuje ono:

tylne światło kierunkowskazu o zmiennym natężeniu światła (kategorii 2b) homologowane zgodnie z serią poprawek 01 do regulaminu nr 6,

czerwone tylne (boczne) światło pozycyjne o zmiennym natężeniu światła (R2), homologowane zgodnie z serią poprawek 01 do regulaminu nr 7,

tylne światło przeciwmgłowe o zmiennym natężeniu światła (F2) homologowane zgodnie z regulaminem nr 38 w jego pierwotnej wersji,

tylne światło cofania (AR) homologowane zgodnie z regulaminem nr 23 w jego pierwotnej wersji,

światło stopu o zmiennym natężeniu światła (S2) homologowane zgodnie z serią poprawek 01 do regulaminu nr 7.

+++++ TIFF +++++

Uwaga: Powyżej podano trzy przykłady oznakowania urządzenia oświetlenia opatrzonego znakiem homologacji odnoszące się do:

przedniego światła pozycyjnego homologowanego zgodnie z serią poprawek 01 do regulaminu nr 7,

reflektora ze światłem mijania przeznaczonym dla ruchu prawo- i lewostronnego oraz światłem drogowym o maksymalnej światłości z przedziału 86250–101250 cd, homologowanego zgodnie z serią poprawek 02 do regulaminu nr 20,

przedniego światła przeciwmgłowego homologowanego zgodnie z serią poprawek 02 do regulaminu nr 19,

przedniego światła kierunkowskazu kategorii 1a homologowanego zgodnie z serią poprawek 01do regulaminu nr 6.

Rysunek 3

Światło wzajemnie sprzężone z reflektorem

+++++ TIFF +++++

Powyżej podano przykład oznakowania szyby przeznaczonej dla różnych typów reflektorów,

a mianowicie : reflektora ze światłem mijania przeznaczonym dla ruchu prawo- i lewostronnego oraz światłem drogowym o światłości maksymalnej wynoszącej między 86250 a 101250 cd, homologowanego w Niemczech (E1) zgodnie z wymaganiami regulaminu nr 8 z uwzględnieniem serii poprawek 04; sprzężonego wzajemnie z przednim kierunkowskazem homologowanym zgodnie z serią poprawek 01 do regulaminu nr 6;

lub : reflektora ze światłem mijania przeznaczonym dla ruchu prawo- i lewostronnego oraz światłem drogowym, homologowanego w Niemczech (E1) zgodnie z wymaganiami regulaminu nr 1 z uwzględnieniem serii poprawek 01, które jest sprzężone wzajemnie z takim samym przednim kierunkowskazem jak określono powyżej;

lub nawet : któregokolwiek z wyżej wymienionych reflektorów homologowanych jako światło pojedyncze.

Na obudowie reflektora umieszcza się wyłącznie ważny numer homologacji, na przykład:

+++++ TIFF +++++

Rysunek 4

Oznaczenie dla świateł niezależnych

+++++ TIFF +++++

Powyższy przykład odnosi się do oznakowania szyby przeznaczonej dla różnych typów reflektorów. Te znaki homologacji wskazują, że urządzenie zostało homologowane w Hiszpanii (E9) pod numerem homologacji 1432 i obejmuje:

tylne światło przeciwmgłowe (F) homologowane zgodnie z regulaminem nr 38 w jego oryginalnej wersji,

tylne światło kierunkowskazu kategorii 2a homologowane zgodnie z serią poprawek 01 do regulaminu nr 6,

tylne światło cofania (AR) homologowane zgodnie z regulaminem nr 23 w jego pierwotnej wersji,

czerwone tylne (boczne) światło pozycyjne (R) homologowane zgodnie z serią poprawek 02 do regulaminu nr 7,

światło stopu o jednym poziomie światłości (S1) homologowane zgodnie z serią poprawek 02 do regulaminu nr 7.

Moduły źródła światła

+++++ TIFF +++++

Moduł źródła światła oznaczony powyższym kodem identyfikacyjnym uzyskał homologację wraz ze światłem homologowanym we Włoszech (E3) pod numerem homologacji 17325.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK 4

POMIARY FOTOMETRYCZNE

(...)

ZAŁĄCZNIK 5

BARWA POMARAŃCZOWYCH ŚWIATEŁ: WSPÓŁRZĘDNE TRÓJCHROMATYCZNE

Właściwości kolorymetryczne bada się, stosując procedurę opisaną w pkt 7 niniejszego regulaminu.

W przypadku jednakże świateł wyposażonych w niewymienne źródła światła (żarówki i inne) charakterystykę kolorymetryczną sprawdza się przy źródle światła umieszczonym w obudowie światła, zgodnie z odpowiednim podpunktem pkt 7.1 niniejszego regulaminu.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK 6

Minimalne wymagania dotyczące zgodności z procedurami kontroli produkcji

/pominięto/


Obrazek

Awatar użytkownika
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Posty: 2642
Rejestracja: pt lip 10, 2009 00:53
Lokalizacja: Chodzież/ Margonin
Kontakt:

Przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów /skrót/

Post autor: matisim » pt sty 06, 2012 14:31

Mam małe pytanie odnośnie wymiarów rozmieszczenia kierunkowskazów przednich- są jakieś wymogi na jakiej wysokości od ziemi powinny być? Bo zmieniłem w moim mk3 kierunki i są teraz w kratkach w zderzaku bo zderzak mam gładki więc innego miejsca nie mam, a nie wiem czy w razie jakieś kontroli mam sie kłucić że tak mogą być czy lepiej sie przyznać :) mam też obniżony przód o jakieś -80mm... i nawet jakbym chciał mieć światła dzienne na dole to już jest dużo za nisko...


mój gofr 3/4 viewtopic.php?f=88&t=343053" onclick="window.open(this.href);return false;

Awatar użytkownika
doggie
V.I.P.
V.I.P.
Posty: 9735
Rejestracja: pt lis 23, 2007 00:13
Lokalizacja: GDA
Auto: 5N2
Silnik: CUWA

Re: Przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów /skrót/

Post autor: doggie » wt maja 29, 2012 17:06

dolna krawędź minimum 25 cm od podłoża


Obrazek

Awatar użytkownika
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Posty: 3125
Rejestracja: pt lis 30, 2007 21:38
Lokalizacja: Nysa

Przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów /skrót/

Post autor: skaktus » czw gru 27, 2012 12:13

Zazwyczaj kierunki są na wysokości przednich lamp, jeśli masz niżej dowód leci i w sumie dobrze, bo nie wiadomo czy to mruga kierunek czy wieś podświetlenie podwozia.paja7
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 6
Rejestracja: czw paź 10, 2013 22:51

Przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów /skrót/

Post autor: paja7 » czw paź 10, 2013 23:10

A ktoś to w ogóle sprawdza i egzekwuje????Awatar użytkownika
bingos
Mały gagatek
Mały gagatek
Posty: 127
Rejestracja: pn kwie 21, 2014 10:17
Lokalizacja: Wlkp

Re: Przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów /skrót/

Post autor: bingos » pn kwie 21, 2014 10:31

paja7 pisze:A ktoś to w ogóle sprawdza i egzekwuje????
Sprawdzają. Tak samo jak często czepiają się o kolor kierunków jak ktoś ma amerykańskie auto. Takie rzeczy bardzo łatwo sprawdzić, przez co często się takich rzeczy czepiają. Mnie kiedyś zatrzymali bo miałem naklejkę na rejestracji. Niby pierdoła ale się dowalili.Awatar użytkownika
junak23
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 25
Rejestracja: pt paź 24, 2014 17:50

Przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów /skrót/

Post autor: junak23 » pt paź 24, 2014 19:11

Za amerykańskie kierunkowskazy i postojówki straciłem dowód rejestracyjny :( , kolejny przegląd musiałem robić :( .gibka_gazela
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 3
Rejestracja: czw kwie 02, 2015 03:13

Przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów /skrót/

Post autor: gibka_gazela » czw kwie 02, 2015 05:02

Ja miałam audi80 b4 i sie nie czepiali :)iwawoj

Przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów /skrót/

Post autor: iwawoj » śr cze 15, 2016 10:06

To zależy na kogo się trafi.. taka prawda..sigmasig
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 8
Rejestracja: czw mar 23, 2017 12:09

Przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów /skrót/

Post autor: sigmasig » śr sie 02, 2017 10:14

no właśnie zależy na kogo się trafi


http://www.topszkolenie.pl" onclick="window.open(this.href);return false;

FeliksZielinski
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 1
Rejestracja: wt paź 01, 2019 09:09

Re: Przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów /skrót/

Post autor: FeliksZielinski » wt paź 01, 2019 09:13

junak23 pisze:
pt paź 24, 2014 19:11
Za amerykańskie kierunkowskazy i postojówki straciłem dowód rejestracyjny :( , kolejny przegląd musiałem robić :(.
W ubiegłym tygodniu miałem dokładnie taką samą sytuację! :grin:ODPOWIEDZ

Wróć do „Ubezpieczenia, porady prawne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości